dimarts, 18 d’abril de 2017

PREINSCRIPCIÓ

DEL 15 AL 26 DE MAIG DE 2017
de 8 a 12 a la seu del PTT
Documentació necessària:
Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent.
Original i fotocòpia del TSI ( targeta sanitària)
Original i fotocòpia del llibre de família.
Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor